SIA SK4K

                                                                 Fitnesa klubs F1 Purvciems

                                  Fitnesa kluba F1 Purvciems iekšējas kārtības noteikumi:

Fitness klubs F1 Purvciems, kas atrodas Rīgā, Stirnu ielā 10, iekšējas kārtības noteikumi regulē Kluba klientu, darbinieku un apmeklētāju uzvedību Klubā. Tie izstrādāti, lai nodrošinātu patīkamu, mērķtiecību un drošu Kluba apmeklēšanu un Kluba pakalpojumu saņemšanu. lekšējas kārtības  ir obligāti visiem Kluba apmeklētājiem un darbiniekiem. legādājoties abonementu vai vienreizējo apmeklējumu tiesību, persona kļūst par Kluba Klientu, un Kluba apmeklēšanas tiesības iegadāšāna apstiprina, ka Klients iepazinies un piekrīt Noteikumiem, kā arā apņemas tos pildīt.

KLUBA ABONEMENTA IEGĀDE

Tiesības apmeklēt Klubu un saņemt Kluba sniedzamos pakalpojumus tiek piešķirtas, iegādājoties Kluba abonementu vairākkārtējam apmeklējumiem (vienu reizi dienā) vai iegādājoties tiesību uz Kluba vienreizējo apmeklējumu. Iegādājoties ABONEMENTU Klientam it jāaizpilda anketa, kurā vinš norāda t.sk. savus datus ABONEMENTU noformēšanai, ka arī veselības drošības nolūkos var sniegt informāciju par savu veselības stavokli. Drošības un idenfīcēšanas nolūkos Klubs veic Klientu fotofiksāciju. Gadījumā, ja klients asakās no fotofiksācijas, tad katru reizi apmeklējot Klubu klientam jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase, ID, vadītāja apliecība).

legādātais ABONEMENTS ir paredzēts lietošanai tikai vienai personai un nodot to citām personām stingri aizliegts.

ABONEMENTU vairākkārtājiem apmeklējumiem ir paredzēta personīga aproce, cena – 10 (desmit) eiro., kurā ir ieprogrammēta informācija par Klientu un t.sk. inforrnācija par Kluba apmeklēšanas laiku.

ABONEMENTU derīguma tērmiņš (kalendārais mēnesis) sākas ar ABONEMENTA pirkšanas dienu, ja nav noteikts citādi. ABONEMENTU, t.sk. vienreizējais apmeklējums ir Klienta caurlaide Klubā un tas jāizmanto, ieejot Klubā caur tirnikētu. ABONEMENTS derīgs tikai tas paredzātajā termiņā, kas var atšķīrties atticīgi izvēlētajām ABONEMENTAM.  legādājoties ABONEMENTU, t.sk. vienreizēju apmeklējumu saskaņā ar īpašājiem piedāvājumiem (piemēram, piedāvājumi studentiem, pensionāriem), Klientam ir pienākums uzradīt Klientu reģistratoram dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu (students, pensionārs), tai skaitā, bet ne tikai studentu apliecību, ISIC, pasniedzēju EPIC, invalīda vai pensionāra apliecību u.tml.

Kluba dāvanu kartes ir izmantojamas Kluba ABONEMENTIEM vai nu vienreizējiem apmeklējumiem. Dāvanu karte ir izmantojama līdz tajā norādītajam datumam. Atlikums pēc Dāvanu kartes vērtības netiek izmaksāts.

                            VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

                                                           Kluba darba laiks:

                                              Darba dienās no 07:00 līdz 22:00

                                       Sestdienās, svētdienās no 9:00 līdz 21:00

                       Klientiem ir jāatstāj Kluba telpas līdz Kluba darba laika beigām. 

 

 1. Par izmaiņām Kluba darba laikā Kluba administrācija paziņo, izziņojot attiecīgo informāciju pie Klientu reģistratūras un Kluba ieejas.
 2. Klientu un Kluba personāla drošības nolūkos Kluba koplietošanas telpās darbojas video novērošana.
 3. Ieeja Klubā notiek, iegādājoties ABONEMENTU Kluba reģistratūrā, ja ABONEMENTS ir aktīvs, Klients uzreiz var doties Kluba iekštelpās, izmantojot personīgo aproci ka caurlaidi. Klientam ir jāapmeklē Klubs ievērojot ABONEMENTA iekļauto apmeklējuma laiku, par apmeklējumu ārpus ABONEMENTA noteikta laika jāpiemaksā 5,00 Eur (pieci eiro) par katro reizi.
 4. KIientiem ir tiesības izmantot Klubā ABONEMENTAM piedāvātos pakalpojumus, atbilstoši iegadātājam ABONEMENTAM.
 5. Klientam ir pienākums, ienākot Kluba, iagādāties ABONEMENTU, ja nav esošā aktīva, vai nopirkt vienreizējo apmeklējumu pretī saņemot ģērbtuves skapīša un seifa atslēgu. Aizejot no Kluba Klientam ir jāatdot atslēga Klientu reģistratūrā.
 6. Klientiem ir pienākums stingri ievērot Kluba iekšējos kārtības noteikumus, kā arī pildīt Kluba Klientu reģistratūras darbinieku un Kluba trenēru prasības.
 7. Gadījumā, ja Kluba patstāvīgajam Klientam nav līdzi personīgas aproces, Kluba reģistratūras darbinieks iedos Klientam vienreizējo, kurš Klientam ir jāatdot atpakaļ aizejot no Kluba. Ja aprakstīta situācijas atkartojas, Klientam ir pienākums samaksāt 5 eiro (peci eiro) par vienreizējas aproces izmantošānu.
 8. Izlaistās nodarbības netiek kompensētas. Slimības lapas dēļ ABONEMENTI netiek pagarināti.
 9. Trenažieru zālē patstavīgi bez vecāku atļaujas atļauts nodarboties no 16 gadu vecuma, izņemot treniņus individuālā trenera vadībā.
 10. Klubā drikst nodarboties tikai speciāli paredzētajā apģerbā un apavos, kas ir paredzēti nodarbībam sporta zālē. Klubā ir aizliegts atrasties virsdrēbēs un/vai ielu apavos, ka arī nodarboties ar basām kājām un/vai iešļūcenēs/sandalēs.
 11. Ja Klients vēlas izmantot papildus pakalpojumus, tad Klientam ir jāsaskaņo sev piemērotāko nodarbības vai procedūras laiku ar specialistu un pierakstīties Klientu reģistratūrā.
 12. Izrnantotais inventārs pēc nodarbības jānoliek speciāli tam paredzētājā vietā.
 13. Par jebkuru iekārtu bojāšanu jāziņo trenerim un/vai Klientu reģistratūrai.
 14. Klienti nēs materiālu atbildību par Kluba inventāra bojāšanu vai nozaudēšanu. Par jebkuro bojāto vai nozaudēto inventāru Klientam ir pienākums samaksāt soda naudu 20 eiro (divdesmit eiro) apmērā
 15. Video un fotografēšana Klubā atļauta tikai ar administrācijas rakstisku piekrišānu. Stingri aizliegts izplatīt jebkuro produkcīju Kluba telpās, kas nav pārdošanā Kluba reģistratūrā un nav atbilstoši noformēta.
 16. Nav atļauts pārbīdīt trenažierus un mest inventāru uz grīda.
 17. Klientam ir pienākums ievērot sabiedrisko kārtību Klubā, ka arī būt pieklājīgiem ar citiem klientiem un Kluba personālu. Kā arī aizliegts atrasties Kluba telpās alkoholiskā vai narkotiskā intoksikācijā.
 18. Spēka un vingruma zālēs esošo inventāru apmeklētājs izmanto atbilstoši savai fiziskajai sagatavotībai. Par traumam, kas var rasties apmeklētājam neatbilstoša inventāra lietošanas rezultātā, SIA SK4K neatbild.
 19. Nav atļauts atstāt stieņus, hanteles un citus brīvos svarus pret sienām, spoguļiem un citām konstrukcijām.
 20. Klientam ir pienākums ievērot personīgo higienu un tīrību Kluba telpās.
 21. Jebkuru ieteikumu vai pretenziju gadījumā Klients ir tiesīgs personīgi vai rakstiski griezties pie Kluba vadības.
 22. Saunas apmeklejuma laikā aizliegts lietot pirts slotas un/vai ķermeņa kosmētiskos līdzekļus tai skaitā no dabīgajām izejvielām (medus, kafija u.c.).
 23. Saunas apmeklejuma laikā aizliegts liet ūdeni un/vai citu šķidrumu uz elektriskajām ierīcēm, kuras atrodas saunas telpās.
 24. Saunas apmeklējuma laikā apmeklētājam jālieto dvielis, kas tiek paklāts zem ķermeņa. Ar kailu miesu sēdēt un/vai gulēt uz saunas lāvas aizliegts, ka arī staigāt ar apaviem.

KLIENTU MANTU GLABŠANA

Uzturoties Klubā personiskas mantas un apģerbs jāglabā skapišos ģērbtuvē, vērtīgajām mantām jāizmanto seifi. Klients ir personīgi atbilgīgs par personīgajām mantām, Kluba neuzņemas materiālo atbildību par ģērbtuvēs un citur atstatājām materiālajām vērtībām un automašīnām Kluba stāvvietā. Klubs neatbild par atstāto mantu, maka vai somas saturu. Atrasto mantu gdījumā lūgums vērsties pie Klientu reģistrātoriem. Ar informāciju par nozaudētām mantam vērsties pie Klientu reģistrātora. Kluba atrastā Klientu manta/-as glabā 3 (trīs) mēnešus.